Uzavření smlouvy přes telefon – spotřebitel

V předchozím článku jsme se věnovali uzavření smlouvy přes telefon z pohledu podnikatele. Dnes se opět zaměříme na obdobnou problematiku, avšak z pohledu spotřebitele.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Uzavírání smluv prostřednictvím telefonu mezi podnikatelem a spotřebitelem upravuje ustanovení § 1820 až 1840 občanského zákoníku, kde se hovoří o tzv. smlouvách uzavíraných distančním způsobem. Jde o smlouvy uzavřené mezi podnikatelem a spotřebitelem pomocí komunikace na dálku, tedy i po telefonu.

Jakožto spotřebitel se můžete setkat s příchozím hovorem, ve kterém vám bude druhá strana nabízet určité služby. Operátoři na druhé straně jsou proškolení a otázky formulují tak, že telefonátem zaskočený člověk může nevědomky uzavřít novou smlouvu. Zde může každé vaše neuváženě vyslovené „ano“ znamenat závazné přijetí smlouvy. Kamenem úrazu je pak fakt, že pro pozdější „reklamaci“ v drtivé většině případů nemají spotřebitelé k dispozici záznam hovoru. Dokázat to, že jste svým vyjádřením smlouvu uzavřít nechtěli, pak může být velice problematické.

V praxi se lze u telefonických nabídek setkat dokonce i s extrémními případy, kdy si podnikatel hovor účelově sestříhá dle své potřeby a původně nevinná konverzace se změní ve „zbraň“ použitou proti spotřebiteli. Většinou si však spotřebitelé komplikují život sami také tím, že v rámci hovoru souhlasí s nabídkou, která na první pohled vypadá lákavě. Poté si ale zjistí více informací, popřemýšlí a své rozhodnutí změní.

Jako spotřebitel máte právo od smlouvy uzavřené po telefonu odstoupit. Nejznámější možností ukončení je odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření (u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží). Smlouva se pak ruší od samého počátku. Dle našeho názoru je vhodné zaslat odstoupení vždy písemně. Pro zvýšení jistoty, že vaší zásilku podnikatel skutečně převzal, lze doporučit zaslání předmětné písemnosti s dodejkou. Rozhodující přitom není datum doručení, ale odeslání odstoupení – můžete tak tedy učinit ještě poslední den zákonem stanové lhůty.

Další možností, jak ukončit smlouvu uzavřenou po telefonu, je argumentace pomocí omylu na straně spotřebitele. Pokud podnikatel dostatečně jasně nesdělí vše potřebné pro uzavření smlouvy, lze v některých případech dovodit, že uvedl spotřebitele v omyl. Pokud spotřebitel uvedení v omyl řádně namítne, dojde k zneplatnění smlouvy. Zákon dává i další možnosti ukončení smlouvy uzavřené po telefonu, které jsou ovšem závislé na konkrétních okolnostech daného případu.

Další zprávy z regionu