Uzavření smlouvy přes telefon; záznam hovoru – podnikatel

Při mnoha telefonických hovorech je dnes zcela běžné, že první informací, kterou slyšíme od druhé strany, je oznámení, že hovor bude nahráván, resp. monitorován. Důležité je pak rozlišovat, zda nahrávka vznikne při hovoru mezi dvěma podnikateli či při hovoru mezi podnikatelem a spotřebitelem.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Dnes se podíváme na první z uvedených situací, přičemž si také ujasníme, za jakých okolností lze záznam telefonického hovoru použít jako důkaz v civilním soudním řízení, a to k prokázání tvrzení o uzavření smlouvy. V tomto případě jde o hovory, ke kterým dochází při výkonu povolání, obchodní či veřejné činnosti a zpravidla nemají charakter projevů osobní povahy.

Použitím zvukového záznamu monitorovaného telefonního hovoru jako důkazu v civilním soudním řízení se zabýval Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 2299/17, a to v návaznosti na možný střet ústavně zaručených práv (mj. právo na ochranu soukromí). Pro úplnost nutno dodat, že v dané věci byl jediným důkazem k prokázání tvrzení ohledně uzavření smlouvy právě záznam telefonického hovoru, přičemž druhý účastník hovoru byl na začátku hovoru informován o tom, že hovor je monitorován.

Dle názoru Ústavního soudu nemusí nahrávání hovoru zahrnovat pouze sledování v reálném čase, nýbrž není také vyloučeno ani jeho využití i pro budoucí potřeby. Ústavní soud tak dospěl k závěru, že v civilním řízení lze připustit provedení důkazu záznamem telefonického hovoru, avšak za podmínky, že je tento záznam pořízen se souhlasem nahrávaného účastníka. Takový důkaz tedy není nelegální a nepředstavuje ani zásah do práva na ochranu soukromí.

Je důležité pamatovat na to, že zákon uzavření smlouvy přes telefon umožňuje, a proto je vhodné být při hovorech, jejichž předmětem je obchodní nabídka, obezřetný. Je zde nespočet různých podvodných společností, které se snaží prostřednictvím telefonického hovoru uzavírat smlouvy. Pokud pak mezi podnikateli dojde k platnému uzavření takovéto smlouvy, druhá strana nemá mnohdy moc možností, jak od smlouvy odstoupit, a velmi často celý proces ukončení vyžaduje naplnění řady (často nesplnitelných) podmínek.

V daném případě však pro účastníka telefonického hovoru nakonec vše dobře dopadlo. Poté, co byla na základě nálezu Ústavního soudu věc znovu projednána, spolu s využitím záznamu telefonického hovoru, bylo prokázáno, že ze strany účastníka telefonického hovoru nebyl udělen žádný hlasový souhlas s uzavřením jakékoliv smlouvy a společnost se snažila v telefonickém hovoru druhou stranu pouze podvodem oklamat.

Další zprávy z regionu