Vznik nového dluhu v oddlužení?

Institut oddlužení, při řádném splnění všech podmínek, je způsobilým prostředkem k tomu, aby se dlužník vymanil z tzv. dluhové spirály. Zhodnotit situaci dlužníka a pomoci mu se sepsáním insolvenčního návrhu spolu s návrhem na povolení oddlužení mohou také akreditované osoby pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Insolvenční zákon stanoví, že pokud dlužník splní řádně a včas všechny podmínky podle schváleného způsobu oddlužení, spojí insolvenční soud s rozhodnutím o splnění oddlužení rozhodnutí, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Osvobození se však nevztahuje na pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku. Co se však může stát, pokud dlužníku po schválení oddlužení vznikne nový dluh?

Insolvenční soud totiž zruší schválené oddlužení, a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, mimo jiné tehdy, pokud v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti. Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku, byl-li k jeho vymožení nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce. Z podstaty věci tak insolvenční zákon stanovuje určité pojistky pro případ, že by se dlužník nepoučil a nadále by měl tendenci rozšiřovat svůj dluhový labyrint.

V průběhu oddlužení se však dlužník může dostat do fáze, kdy se jeho majetková situace podstatně zhorší (včetně vzniku nového dluhu). Při hledání odpovědi na otázku, jak by na to mohlo být nahlíženo ze strany soudu, se můžeme inspirovat např. závěry rozhodnutí Nejvyššího soudu (29 NSČR 110/2020). Ten v konkrétní věci uvedl, že pokles příjmů dlužníka za trvání schváleného oddlužení může být často zapříčiněn objektivními skutečnostmi, které dlužník nemůže ovlivnit nebo které mu nelze přičítat k tíži (těhotenství a mateřství, ztráta zaměstnání, zhoršený zdravotní stav včetně invalidity apod.). I v takovém případě ale dle Nejvyššího soudu dlužník musí nadále plnit své povinnosti v insolvenčním řízení, k nimž se zavázal již tím, že podal návrh na povolení oddlužení a veden poctivým záměrem usiluje o řešení svého úpadku sanačním způsobem, který směřuje k tomu, že mu bude část jeho dluhů odpuštěna (tzn. bez povinnosti je dále hradit).

Je tedy důležité nepodcenit dodržení všech pravidel, které se k celému procesu oddlužení vztahují. Vznik nového (vymáhaného) dluhu pak může představovat zásadní komplikaci na cestě k dosažení kýženého osvobození.

Další zprávy z regionu