Zastoupení členem domácnosti; zpronevěra

V případech, kdy zletilé osobě brání duševní porucha samostatně právně jednat a není nutné, aby tato osoba byla omezena na svéprávnosti, umožňuje občanský zákoník využít institut zastoupení osoby jiným členem domácnosti.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Takovouto osobu stiženou duševní poruchou může zastupovat potomek, předek, sourozenec, manžel nebo partner, nebo osoba, která se zastoupeným žila před vznikem zastoupení ve společné domácnosti alespoň tři roky. K tomuto pak musí být naplněny další předpoklady, a sice že zastoupený nemá jiného zástupce, musí mu být vysvětlena povaha zastoupení a jeho následky, zastoupení členem domácnosti musí být schváleno soudem a takové zastoupení není dotyčnou osobou odmítnuto. Zneužití tohoto institutu však může vést k založení trestněprávní odpovědnosti.

O tomto se přesvědčil i syn, který na základě rozhodnutí soudu o zastoupení matky členem domácnosti přebíral její starobní důchod. Takto svěřené finanční prostředky měl pak užít k úhradě nákladů pro potřeby obstarávání obvyklých záležitostí nemocné matky, zejména pak za ubytování matky v domě s pečovatelskou službou a další služby spojené s péčí o matku. Syn byl však obviněn ze zpronevěry, neboť bylo zjištěno (a v rámci řízení před soudy následně prokázáno), že jednotlivé náklady nehradil, ačkoliv disponoval dostatečnými finančními prostředky ze starobního důchodu matky (viz NS 3 Tdo 1331/2021). Tyto si tak musel zákonitě ponechat pro vlastní potřebu.

Syn se obvinění ze zpronevěry bránil zejména tím, že z jeho pohledu nakládal s příjmem matky v jejím zájmu, neboť za nejzákladnější matčin výdaj považoval stravu (matky i svoji, jinak by se o matku nemohl osobně starat), základní vybavení bytu, výdaje za hygienické prostředky a pomůcky pro matku a posléze i náklady za dojíždění za matkou (na zbylé náklady mu tudíž už nezbyly prostředky). Byl rovněž přesvědčen o tom, že jeho častá přítomnost v domě s pečovatelskou službou udržovala matku při životě. Měl též upřednostnit osobní péči o matku před svým zaměstnáním a osobním životem. Obhajoba syna týkající se jeho skutkové verze však byla soudy vyvrácena a tento byl následně odsouzen.

Z hlediska rozhodování soudů ve vztahu k naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu zpronevěry (… kdo si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou – nejméně 10.000,- Kč…) totiž nebylo podstatné, zda obviněný syn o matku pečoval, či nikoliv, případně jak často a jak intenzivně, nýbrž jak nakládal se svěřenými finančními prostředky.

Další zprávy z regionu