Závěť – zdravotnické zařízení

V dnešním článku se zaměříme na specifickou právní úpravu ve vztahu k pořízení závěti v zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby (dále jen „zdravotnické zařízení“).

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Dle důvodové zprávy k ustanovení § 1493 občanského zákoníku (OZ) právní důsledky pořízení pro případ smrti, lidské i majetkové, vyžadují projev poslední vůle učiněný v klidu, po zralé úvaze, s rozvahou, svobodně a bez závislosti na jiných osobách. Osoba nacházející se ve zdravotnickém zařízení může být náchylnější k vybudování si závislosti na osobách, které o ni pečují, a proto v OZ nalezneme pojistku pro případy zneužití takovéto závislosti. Zneužití závislosti v tomto případě znamená to, že „pečující osoba“ ve zdravotnickém zařízení zmanipuluje pacienta/zůstavitele do té míry, že ten v její prospěch sepíše závěť a odkáže jí svůj majetek.

Dle OZ pak platí, že pořídí-li zůstavitel pro případ smrti v době, kdy je v péči zdravotnického zařízení nebo kdy jinak přijímá jeho služby, a povolá-li za dědice nebo odkazovníka osobu, která takové zařízení spravuje (vlastník, provozovatel) nebo je v něm zaměstnána (na základě pracovní smlouvy, DPP, DPČ) nebo v něm jinak působí (např. i externí spolupracovník), je povolání těchto osob za dědice nebo odkazovníka neplatné, pokud se tak nestane závětí učiněnou ve formě veřejné listiny.

Mezi zdravotnická zařízení můžeme zařadit např. nemocnice, LDN, domovy pro seniory apod. Pacienti/zůstavitelé, kteří se případně snaží nějakým způsobem vyjádřit svůj vděk za poskytovanou péči (se zájmem odkázat svůj majetek), by proto měli mít na paměti, že tak mohou učinit pouze za pomoci notáře, a to prostřednictvím závěti sepsané formou notářského zápisu. Tak by měla být zachována jejich možnost vyjádřit svou poslední vůli a zároveň vytvořena ochrana před nekalými praktikami některých osob. V návaznosti na judikaturu Nejvyššího soudu bude závěť, která nesplní uvedenou podmínku formy, neplatná i ve vztahu k případnému náhradnímu dědici (24 Cdo 1600/2022).

OZ též stanoví výjimku z výše uvedeného, a sice že závěť ve formě soukromé listiny bude platná, mohl-li ji zůstavitel po ukončení péče takového zařízení nebo po uplynutí doby, kdy jinak přijímal jeho služby, bez obtíží pořídit ve formě veřejné listiny. Pokud tedy má zůstavitel možnost sepsat závěť ve formě notářského zápisu a neučiní tak poté, co je propuštěn ze zdravotnického zařízení, bude se na závěť ve formě soukromé listiny sepsanou ve zdravotnickém zařízení hledět jako na platnou.

Další zprávy z regionu