Změny v předkupním právu ke spoluvlastnickým podílům na nemovitostech

Zákonem č. 163/2020 Sb., došlo s účinností ke dni 1. 7. 2020 k další novelizaci občanského zákoníku. Předmětná novela přinesla mj. změnu týkající se předkupního práva v rámci spoluvlastnictví věcí nemovitých.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Právní úprava v § 1124 občanského zákoníku zakotvovala do 30. 6. 2020 předkupní právo spoluvlastníků ke spoluvlastnickému podílu na věci nemovité, které se neaplikovalo pouze v případě převodu spoluvlastnického podílu na osoby blízké. Jednalo se tak tehdy o návrat ke koncepci obsažené v předchozím občanském zákoníku. Navrácení předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu způsobovalo celou řadu problémů, zejména při převodech bytových jednotek, se kterými funkčně souvisely spoluvlastnické podíly na společných prostorách bytového domu či garážových stáních – tyto spoluvlastnické podíly musely být při převodu společně s jednotkou, nikoliv na osobu blízkou, nabídnuty zbylým spoluvlastníkům.

Od 1. 7. 2020 došlo k podstatnému omezení předkupního práva v § 1124 odst. 1 občanského zákoníku, tj. omezení případů, kdy vzniká spoluvlastníkům nemovité věci předkupní právo k převáděnému podílu jiného spoluvlastníka. Nově tak mají spoluvlastníci předkupní právo pouze v případech spoluvlastnictví nemovité věci, jehož vznik, resp. práva a povinnosti spoluvlastníků, nemohli spoluvlastníci od počátku ovlivnit – typicky v případě vzniku spoluvlastnictví v důsledku dědění. Předkupní právo však trvá pouze 6 měsíců ode dne vzniku tohoto spoluvlastnictví, přičemž se ani v tomto případě nepoužije při převodu spoluvlastnického podílu na manžela, sourozence, příbuzného v řadě přímé či na jiného spoluvlastníka.

Podstatné omezení případů uplatnění předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci předmětnou novelou občanského zákoníku zcela jistě přispěje k větší pružnosti nakládání se spoluvlastnickými podíly, tedy k zachování větší svobody výkonu vlastnického práva spoluvlastníka k jeho podílu. Nepochybně tato změna zjednoduší převody bytových jednotek, včetně k nim funkčně náležejícím spoluvlastnickým podílům na společných prostorách či garážových stáních.

Další zprávy z regionu