Ztráta registrační značky

V dnešním článku se po nějaké době opět vrátíme do oblasti motorismu, kdy upozorníme na problematiku ztráty registrační značky (SPZ), včetně možných negativních dopadů.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Zákon totiž stanoví, že fyzická osoba se mimo jiné dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, na němž v rozporu s jiným právním předpisem není umístěna tabulka registrační značky nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena. Fyzická osoba se dále dopustí přestupku i tím, že řídí vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost. Sankce za tyto přestupky navíc není zanedbatelná. Za jejich spáchání lze uložit pokutu ve výši od 5.000,- Kč do 10.000,- Kč a rovněž, pro řidiče mnohem palčivější, zákaz činnosti na dobu 6 měsíců až jednoho roku.

Z praktického hlediska může nastat mnoho situací, kdy může dojít ke ztrátě registrační značky, přičemž smyslem tohoto příspěvku rozhodně není obsáhnout je všechny. Nicméně, základní pravidlo, na které by měl řidič pamatovat, je kontrola vozidla před samotnou jízdou, včetně řádného upevnění registrační značky.

Z judikatury navíc vyplývá, že nelze činit rozdíl mezi jízdou bez obou registračních značek na vozidle nebo jízdou pouze s přední či zadní registrační značkou. Důsledkem je totiž vždy ztížení jednoznačné identifikace řidiče, resp. vlastníka vozidla, který se může dopustit jiného společensky škodlivého jednání, a to i při jízdě na krátké vzdálenosti. Jako jeden z příkladů (chybějící přední registrační značka) lze uvést krádež paliva u benzinové stanice, kdy kamery snímají vozidlo většinou jen zepředu.

Nelze samozřejmě eliminovat situace, kdy registrační značka odpadne z vozidla náhodou a řidič toto zjistí až při silniční kontrole. V takovém případě však musí být řidič připraven prokázat (např. prostřednictvím fotodokumentace, či svědecké výpovědi), že absence registrační značky si dříve nevšiml. Jakmile si tedy řidič uvědomí, resp. zjistí, že na vozidle nemá registrační značku, nesmí dále pokračovat v jízdě s tímto vozidlem, a toto musí odstavit. Ztrátu je pak řidič povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Vzhledem k výše uvedenému pak podobný výsledek (spáchání přestupku) přinesou i různé „kutilské“ repliky registračních značek, popř. „designerské“ úpravy registrační značky pomocí lihového fixu.

Další zprávy z regionu