Zvláštní způsoby uzavírání smluv

Lze vymezit dva ze zvláštních způsobů uzavíraní smluv, jež upravuje občanský zákoník, kterými jsou veřejná soutěž o nejvýhodnější nabídku a veřejná nabídka. Jedná se o procesy trochu odlišné od klasického způsobu uzavírání smluv prostřednictvím standardního učinění nabídky jednou smluvní stranou a jejím přijetím stranou druhou.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Veřejnou soutěží o nejvýhodnější nabídku rozumíme situaci, kdy osoba vyhlásí neurčitým osobám soutěž o nejvýhodnější nabídku, a to tak, že učiní výzvu k podávání takovýchto nabídek. V této souvislosti je nutno, aby vyhlašovatel soutěže písemně určil předmět plnění, a aby osoba, která bude přihlašovat nabídku, měla jasno o podmínkách soutěže, a to při splnění dalších předpokladů pro účast v soutěži. Vyhlašovatel přitom nesmí zapomenout určit způsob podávání nabídek, jakož i lhůty pro podání nabídek a jejich výběr, a také lhůty pro oznámení vybrané nabídky, přičemž je povinen tyto podmínky vhodným způsobem s dostatečným předstihem uveřejnit. Podmínky takto nastavené soutěže se nemohou měnit, pokud si to vyhlašovatel přímo nevymíní. Vyhlašovatel také může odmítnout všechny nabídky, pokud takovéto právo bude výslovně v podmínkách soutěže vymezeno. Přijetím nejvýhodnější nabídky vyhlašovatelem pak vzniká smlouva.

Jako příklad můžeme uvést situaci, kdy nějaká osoba, která je v takovém pracovním nasazení, že není schopna ve své domácnosti provést nutné opravy (např. oprava šatní skříně), učiní výzvu na veřejné nástěnce v obchodě (např. v supermarketech), že hledá někoho, kdo ji tuto službu bude schopen provést. V rámci této výzvy vymezí podmínky, tedy co se bude opravovat, jak to bude probíhat, a dále lhůtu do kdy se mají potencionální „opraváři“ hlásit. Na druhé straně se opraváři přihlásí s tím, že jsou schopni danou službu vykonat, a to za určitou sumu peněz a v nějakém časovém horizontu. Potom už nezbývá vyhlašovateli nic jiného, než si vybrat.

Veřejnou nabídkou rozumíme projev vůle, jímž se navrhovatel obrací na neurčitou skupinu osob s návrhem na uzavření smlouvy. Na základě takové veřejné nabídky je smlouva uzavřena s tou osobou, která včas navrhovateli oznámí, že veřejnou nabídku přijímá. Pokud se přihlásí více osob současně, hlavní slovo při výběru přihlašovatelů bude mít navrhovatel.

Typický zjednodušený příklad představuje situace, kdy osoba potřebuje rychle prodat např. starší mobil a učiní tak jednotnou specifikovanou nabídku svým kamarádům prostřednictvím sociální sítě s určením ceny, za kterou je ochoten mobil prodat. Poté již čeká, kdo bude mít zájem mobil koupit.

Další zprávy z regionu