Jak naložit s majetkem ještě za života?

V dnešním článku se budeme zabývat úvodem do problematiky dispozic s majetkem ještě za života budoucího zůstavitele. Řada z nás stojí před otázkou, jak naložit se svým majetkem ve stáří – zda vše ponechat na dědickém řízení, anebo zda vztahy uspořádat ještě za svého života.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Pokud nechcete ponechat vše na zákonné úpravě dědictví či nechcete pořizovat závěť, nabízí se řešení v podobě převodu majetku na vámi zvolenou osobu či osoby. Abyste však nakonec nemuseli svého rozhodnutí litovat a řešit problémy, je dobré vědět, na co je třeba pamatovat.

Jedním z nejoblíbenějších a nejčastějších způsobů takovéto dispozice s majetkem je darovací smlouva. Darovací smlouvou dárce obdarovanému věc bezplatně převádí do vlastnictví a obdarovaný tuto věc – dar přijímá. Je-li předmětem darování nemovitá věc, je nezbytné darovací smlouvu uzavřít v písemné formě a pro účely vkladového řízení u katastrálního úřadu je zapotřebí, aby podpisy alespoň na jednom vyhotovení smlouvy byly úředně ověřeny. Nic se však neobejde bez jisté míry rizika, a proto, abychom toto riziko co nejvíce omezili, si připomeneme některé základní skutečnosti.

Pokud darujeme majetek, musíme mít na paměti, že dar je pro obdarovaného příjmem a je zde riziko daně z příjmu. V případě darování jsou od daně z příjmu osvobozeny především tyto osoby – příbuzní v linii přímé (otec – syn – děda) a příbuzní v linii vedlejší (sourozenci, strýc, teta, synovec nebo neteř, manžel, manžel dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžel rodičů), a dále pak například i osoba, která žila s dárcem nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním daru ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečovala o domácnost nebo byla na dárce odkázána výživou.

Pokud darujeme osobě, která je ve svazku manželském, můžeme zvážit, zda věc darujeme jen například svému dítěti, anebo i jeho manželovi či manželce. Pokud chceme, aby věc v budoucnu zůstala v rodině, pak je vhodné darovat jen svému dítěti, protože v případě rozvodu jeho manželství zůstane tato věc výlučně obdarovanému, neboť dar nespadá do společného jmění. Kdybychom však věc darovali oběma manželům, pak se tento dar stává součástí jejich společného jmění a v případě rozvodu manželství by pak bylo nutno tuto věc vypořádat v rámci vypořádání společného jmění manželů.

V příštím článku si řekneme o tom, jak si zachovat možnost bydlení v darovaném domě a zda je možno dar odvolat.

Další zprávy z regionu