Lze neplacení dluhů z podnikání hodnotit jako způsobení újmy na osobnostních právech věřitele?

Nejvyšší soud ČR nedávno řešil situaci, kdy žalobkyně a žalovaný spolupracovali jako podnikatelé při podnikatelské činnosti na základě smlouvy, kterou si upravili svá vzájemná práva a povinnosti.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Žalovaný své povinnosti (dluhy) vůči žalobkyni neplnil a v důsledku toto žalobkyně nebyla schopna plnit své vlastní závazky, což vedlo k tomu, že žalobkyně byla v rámci exekučních řízení postihována svými věřiteli. Tato dlouhodobá stresující situace navíc vyústila u žalobkyně v těžké onkologické onemocnění. Následkem zadluženosti a exekucí nemohla podnikat ani si zajistit stálé zaměstnání. Následně se žalobkyně domáhala po žalovaném peněžní náhrady nemajetkové újmy, která dle jejího názoru spočívala ve zmaření jejího klidného života, osobní svobody a lidské důstojnosti.

Dle závěru soudu musí být ke vzniku občanskoprávní povinnosti žalovaného – odčinit nemajetkovou újmu žalobkyně způsobenou zásahem do osobnosti člověka – splněna podmínka existence zásahu objektivně způsobilého vyvolat nemajetkovou újmu spočívajícího buď v porušení nebo ohrožení osobnosti člověka v jeho fyzické či morální integritě. Takový zásah do osobnosti musí být neoprávněný (protiprávní) a musí zde být prokazatelně tzv. příčinná souvislost mezi takovým zásahem a dotčením osobnostní sféry člověka. Ochranu poskytuje občanský zákoník proti takovým jednáním, která jsou objektivně způsobilá přivodit újmu na osobnosti člověka zejména tím, že snižují jeho čest u jiných lidí, a ohrožují tak vážnost jeho postavení a uplatnění ve společnosti.

Soud založil své rozhodnutí na závěru, že jednáním žalovaného nebylo zasaženo do osobnostních práv žalobkyně, neboť jednání podnikatele, který jinému podnikateli nezaplatí sjednané platby, nemůže být bez dalšího považováno za takovýto zásah. I v případě, že žalovaný porušil své závazky ze smlouvy, není následný diskomfort žalobkyně spojený s její neschopností plnit její vlastní závazky zásahem do jejích osobnostních práv. Jednání jejích věřitelů, kteří své nároky vůči ní vymáhají exekuční cestou, navíc postrádá předpoklad protiprávnosti.

Soud dovodil, že protiprávní jednání žalovaného (neplacení dluhů) nezpůsobilo žalobkyni újmu na osobnostních právech, ale poškozena byla její práva majetková. Příčinná souvislost mezi jednáním žalovaného a případnou újmou žalobkyně způsobenou jí exekucemi, vedenými proti ní, není dána. Vedení soudního sporu (či exekuce) nelze považovat za něco natolik neobvyklého, co by osoba standardně nebyla schopna zvládnout bez újmy na svých osobnostních právech.

Další zprávy z regionu