Práva spotřebitele z vadného plnění v Polské republice – část II.

Tímto článkem pokračujeme v problematice práv z vad v Polsku. Polský spotřebitelský zákon upravuje odpovědnost prodávajícího za vady, která se bezprostředně ze zákona aplikuje na právní vztah uzavřený mezi podnikatelem a spotřebitelem.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Spotřebitel může reklamovat zakoupenou věc a uplatnit jemu plynoucí nároky z odpovědnosti za vady v případě, že věc není v souladu se smlouvou. Tím se rozumí zejména případy, kdy věc neodpovídá popisu, druhu, množství, kvalitě a funkčnosti uvedeným ve smlouvě, není kompletní nebo není vhodná pro účely, pro které se obvykle věc toho druhu používá. Prodávající odpovídá za vady rovněž v případě nevhodné instalace a uvedení do provozu prodané věci, a to, pokud tyto činnosti byly vykonány prodávajícím, třetí osobou, za kterou prodávající ručí nebo i spotřebitelem, pokud ten postupoval dle chybného návodu prodávajícího.

Prodávající odpovídá výlučně za vady věci, které existovaly v okamžiku dodání věci spotřebiteli a které byly zjištěny do dvou let ode dne dodání věci. Zákon však ustanovuje domněnku, že všechny vady, které byly zjištěny v termínu dvou let od dodání věci spotřebiteli, existovaly již v okamžiku dodání věci spotřebiteli. Tato domněnka se nepoužije, pokud z povahy vady je jasné, že nemohla vzniknout před dodáním věci spotřebiteli. Tuto domněnku může prodávající také vyvrátit, pokud prokáže, že vada vznikla později. Výše uvedený dvouletý termín je prodloužen, když prodaná věc má delší výslovně určenou dobu trvanlivosti nebo použitelnosti, a to po tuto dobu. Pokud prodávající o vadách věděl a podvodně je zatajil, pak jeho odpovědnost není časově omezená.

Prodávající nebude odpovídat za vady věci, pokud spotřebitele nejpozději k okamžiku uzavření smlouvy zřetelně informuje o vadách a spotřebitel každou vadu jednoznačně přijme na vědomí a akceptuje.

Pokud má věc vadu, spotřebitel může po prodávajícím požadovat její opravu nebo výměnu. Pokud spotřebitel požaduje opravu, která by byla nemožná nebo nadmíru nákladná, může prodávající věc vyměnit. Toto platí obdobně i v opačném případě, tj. v případě, kdy spotřebitel požaduje výměnu. Pokud bylo zboží namontováno dříve, než byly vady zjištěny, prodávající musí zboží demontovat a po opravě znova namontovat na své náklady. Spotřebitel může požadovat snížení ceny věci nebo od smlouvy odstoupit pouze v případě, kdy prodávající věc nevymění nebo vady neopraví v rozumném termínu a bez zbytečných obtíží pro spotřebitele.

Příště – Garance při prodeji.

Další zprávy z regionu