Smlouvy uzavírané spotřebitelem

Každý člověk by měl být v zásadě velmi opatrný při vstupu do jakéhokoliv smluvního závazku, měl by zvážit všechna rizika a v souladu s lidovou zásadou dvakrát měř jednou řež, přistoupit k uzavření smlouvy. Jak je spotřebitel chráněn při uzavírání smluv?

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Spotřebitele zákon definuje jako osobu, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. V mediálním prostoru je často prezentováno, že na druhé straně barikády stojí ten zkušený podnikatel, „který se snaží spotřebitele co nejvíc oklamat a maximalizovat svůj zisk“. Skutečnost není tak černobílá a nezřídka dochází i k situacím, kdy se vychytralý spotřebitel svým postupem vůči poctivému podnikateli snaží domoci neoprávněných nároků.

Pro případ, že by zde ve vzájemném vztahu mohlo dojít k porušení práv spotřebitele, zakotvuje právní úprava mechanismy k jeho ochraně a k předcházení těmto porušením. Předně, musí podnikatel všechna sdělení vůči spotřebiteli učinit jasně a srozumitelně, v jazyce, kterému spotřebitel rozumí. Typickým příkladem je uzavírání úvěrových smluv, kdy příslušný poskytovatel úvěru musí spotřebiteli podat takovou informaci, ze které bude jasně patrno, jakou skutečnou částku má spotřebitel v konečném důsledku zaplatit, bez skrytých poplatků apod. Na to navazuje i pravidlo, že lze-li obsah smlouvy vyložit různým způsobem, použije se takový, který je pro spotřebitele nejpříznivější.

Potom zde máme kategorii tzv. zakázaných ujednání, která nejsou přípustná ve vztahu spotřebitele a podnikatele. Těmi jsou např. ujednání, která vylučují práva spotřebitele z vadného plnění či náhrady škody, ujednání přiznávající právo podnikateli odstoupit od smlouvy bez udání důvodů a spotřebiteli nikoli, či jednostranná změna obsahu smlouvy z vůle podnikatele bez předchozího ujednání se spotřebitelem, apod.

V návaznosti na eventuální porušení práv, mají podnikatelé povinnost informovat spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce. Tento způsob řešení vzniklého sporu mezi podnikatelem a spotřebitelem, zejména v otázkách práv z vadného plnění, může vést k dohodě mezi stranami sporu po přezkumu jejich případu třetím subjektem a předejít tak případným vleklým sporům soudním.

Další zprávy z regionu