Veřejné sbírky

Chcete pomoci a potřebujete na to sehnat peníze? Potom vás pravděpodobně budou zajímat informace o právní úpravě veřejných sbírek.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Veřejné sbírky jsou upraveny zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Podle tohoto zákona je veřejnou sbírkou sbírka pořádaná k získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých prostředků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, pro rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo k zajištění ochrany kulturních památek, tradic a životního prostředí. Sbírku lze pořádat i v souvislosti s neočekávanou událostí, například s živelní pohromou, válečným konfliktem či individuální nešťastnou událostí. Sbírku může uspořádat obec, kraj nebo právnická osoba mající sídlo na území ČR. Fyzická osoba veřejnou sbírku uspořádat nemůže.

Podmínkou pro zahájení konání veřejné sbírky je vydání osvědčení o tom, že sbírku lze konat. Toto osvědčení vydává příslušný krajský úřad dle sídla právnické osoby. Konání sbírky je potřeba příslušnému úřadu oznámit tak, aby tento úřad obdržel oznámení splňující všechny náležitosti nejpozději 30 dnů před zahájením sbírky (na posouzení oznámení má totiž úřad lhůtu 30 dní). Pokud chcete sbírku vyhlásit v souvislosti s neočekávanou událostí, např. živelní pohromou, válečným konfliktem či na pomoc obětem nešťastné události, lze sbírku vyhlásit i rychleji. Sbírku lze začít konat až od doručení osvědčení krajského úřadu pořadateli sbírky. Dříve se nesmí sbírka provádět, uvádět v obecnou známost ani propagovat.

Zákon stanoví povinnost zřídit pro každou sbírku zvláštní bankovní účet, na který se převede hrubý výtěžek sbírky. Pořadatel sbírky rovněž musí o výtěžku vést účetnictví, a to odděleně od svého ostatního účetního majetku a závazků. Povinnost zřizovat zvláštní bankovní účet se nevztahuje na sbírky konané výlučně prostřednictvím pokladniček nebo sběracích listin po dobu nejvýše 3 měsíců.

Další povinnosti nastávají po ukončení sbírky. Pořadatel sbírky musí nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení sbírky předložit příslušnému krajskému úřadu ke kontrole a schválení celkové vyúčtování sbírky.

Pro financování činnosti právnické osoby (například spolku, který sbírku vyhlásil) výtěžek použít nelze. Spolky mohou například přijímat dary na základě darovacích smluv s potvrzením pro dárce, kteří si pak dar mohou nechat odečíst od základu daně. Spolky také mohou na základě živnostenského oprávnění prodávat benefiční předměty na podporu své činnosti.

Další zprávy z regionu